Szkolenie skierowane do kierowców przewożących towary niebezpieczne. Zgodnie z zapisami ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych zaświadczenie ADR otrzymuje osoba, która:
1) ukończyła 21 lat, z wyjątkiem kierowców pojazdów należących do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

2) spełnia wymagania określone w przepisach prawa o ruchu drogowym i o transporcie drogowym w stosunku do kierowców wykonujących przewóz drogowy (posiada wymagane uprawnienia do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy);

  1. Kurs podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych – 24 godz.  Ukończenie kursu podstawowego uprawnia do przewozu towarów niebezpiecznych wszystkich klas (za wyjątkiem klasy 1 i 7) wyłącznie pojazdami nie będącymi cysternami (przewóz luzem i w sztukach przesyłki).
  2. Kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach – 16 godz. lekcyjnych.
  3. Kurs specjalistyczny w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych klasy 1 – materiały wybuchowe  -8 godz. lekcyjnych.
  4. Kurs specjalistyczny w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych klasy 7 – materiały promieniotwórcze -8 godz. lekcyjnych.

Kurs kończy się egzaminem.

Szczegółowe informacje i zapisy, tel. (81) 532 77 79, 506 506 459, info@lzmpd.pl