Nowelizacja ustawy o minimalnym wynagrodzeniu rozszerzyła katalog zadań Państwowej Inspekcji Pracy, który od 1 stycznia 2017 r. zostanie uzupełniony o kontrolę wypłacania wynagrodzenia przysługującego z umowy zlecenia i o świadczenie usług w wysokości wynikającej z minimalnej stawki godzinowej. W konsekwencji poszerzono  grupę podmiotów podlegających kontroli PIP o przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne, na rzecz których w ramach prowadzonej przez te podmioty działalności jest wykonywane zlecenie lub są świadczone usługi. Ponadto zgodnie z art. 24 znowelizowanej ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy inspektorzy pracy są uprawnieni do przeprowadzania, bez uprzedzenia i o każdej porze dnia i nocy, kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności stanu bezpieczeństwa i higieny pracy , kontroli przestrzegania przepisów dotyczących legalności zatrudnienia oraz kontroli wypłacania wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej, zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. W roku 2017 minimalna stawka godzinowa została ustalona na poziomie 13 złotych. Inspektorzy będą również sprawdzać umowy o dzieło czy nie są one przypadkiem umowami zlecenia czy umowami o świadczenie usług. Przedsiębiorca lub działający w jego imieniu, który wypłaci przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi wynagrodzenie za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług w wysokości niższej niż obowiązująca wysokość minimalnej stawki godzinowej będzie podlegał karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł. Rozszerzono również wykroczenia zawarte w przepisach ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia w których oskarżycielem publicznym jest inspektor pracy. Od 1 stycznia 2017 r istnieje również konieczność ewidencjonowania liczby godzin poświęconych na wykonanie zlecenia lub świadczenie usług. Art. 8 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu stanowi, że taka ewidencja będzie mogła być prowadzona w formie papierowej, elektronicznej lub dokumentowej.

oprac. lzmpd