Do 29 marca 2017 r. firmy transportowe mogą wnosić o wznowienie postępowań w sprawach, w których dotychczas przegrały w sądzie pracy procesy o wypłatę ryczałtów za nocleg dla kierowców.

Zgodnie z art. 401 kodeksu postępowania cywilnego można żądać wznowienia postępowania m.in. w przypadku gdy Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności aktu normatywnego z Konstytucja RP. Warunkiem jest jednak, aby nastąpiło ono maksymalnie do 3 miesięcy od dnia wejście w życie orzeczenia TK, a te mijają 29 marca br.

Wyrokiem z 24 listopada 2016 r. Trybunał Konstytucyjny uznał, że norma prawna wynikająca z pozostających w związku przepisów dwóch ustaw: o czasie pracy kierowców  i Kodeksu pracy oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29.01.2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej w zakresie dotyczącym kierowców wykonujących przewozy w transporcie międzynarodowym, jest niezgodna z art. 2 Konstytucji RP.

ZMPD zleciło przeprowadzenie analizy prawnej mającej na celu zbadanie skutków wyroku Trybunały Konstytucyjnego i jego ewentualnych konsekwencji dla branży transportowej w Polsce. Z przedstawionej opinii wynikają następujące wnioski:

1. Pracodawca nie jest obowiązany do zapewnienia noclegu, rekompensowania jego kosztów oraz wypłaty ryczałtu, jeśli kierowca przebywa w zagranicznej podróży służbowej.

2. Wyrok TK nie ma wpływu na normy regulujące zasady wypłaty kierowcom diet z tytułu podróży służbowej;

3. Wyrok TK nie ma wpływu na opodatkowanie i oskładkowanie diet i innych świadczeń uzyskanych za czas podróży służbowej.

4. Wyrok TK nie odnosi się do kierowcy będącego w podróży krajowej.

Zważywszy na rozbieżności w ocenie skutków prawnych, jakie niesie ze sobą wyrok Trybunału Konstytucyjnego oraz mając na uwadze, że do tej pory Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa nie zajęło jednoznacznego stanowiska w tej sprawie, choć podjęło takie zobowiązanie, ZMPD zaleca występowanie na piśmie do właściwych urzędów skarbowych o interpretację indywidualną.

Źródło: www.zmpd.pl