Projekt nowelizacji wprowadza lepszy nadzór nad rynkiem usług przewozowych w Polsce. Eliminuje również nieuczciwą konkurencję między przewoźnikami oraz zapewnia większą ochronę rynku wewnętrznego przed nieuczciwą konkurencją ze strony przewoźników spoza Unii Europejskiej – tak brzmi uzasadnienie do przyjętego w dniu 13 marca 2018 r projektu ustawy zmianach w transporcie drogowym.

Ustawa doprecyzowuje obowiązujące przepisy dotyczące kontroli przestrzegania obowiązków i warunków przewozu drogowego. Propozycje MI dostosowują polskie prawo do rozwiązań obowiązujących w UE. Zmiany które szczególnie interesują przewoźników drogowych to zwiększenie kwoty kary administracyjnej z 10 tys na 15 tys. złotych nakładanej w toku kontroli drogowej oraz wzrośnie maksymalna wysokość kary dla osoby zarządzającej transportem z 2 000 zł do 5000 zł.

projekt UTD 2018 

nowy tarfikator UTD 2018


Nowelizacja dokonuje kategoryzacji tzw. poważnych naruszeń obowiązków i warunków przewozu drogowego: najpoważniejsze naruszenia – NN, bardzo poważne naruszenia – BPN i poważne naruszenia – PN. Pozwoli to na zautomatyzowanie wymiany informacji między Polską a pozostałymi państwami członkowskimi UE, jeśli chodzi o poważne naruszenia przepisów unijnych (i ich kwalifikację), które mogą prowadzić do utraty dobrej reputacji przez przewoźnika drogowego. Wymóg dobrej reputacji jest niezbędny do wykonywania zawodu przewoźnika drogowego. Nowe rozwiązania zakładają, że poważne naruszenie, bardzo poważne naruszenie lub najpoważniejsze naruszenie może być popełnione nie tylko przez przewoźnika drogowego i zarządzającego transportem, ale również przez kierowcę.  Wszczęcie postępowania w sprawie spełnienia wymogu dobrej reputacji uzależnione będzie od częstotliwości występowania naruszeń.

Projekt przewiduje ponadto, że w przypadku wykonywania operacji transportu intermodalnego (przewóz ładunków wykorzystujący więcej niż jeden rodzaj transportu) wysyłający będzie musiał sporządzić i przekazać przewoźnikowi drogowemu deklarację, w której prawidłowo określona zostanie masa kontenera lub nadwozia wymiennego. Przewoźnik drogowy będzie musiał okazać taką deklarację na żądanie uprawnionego organu kontroli (np. Inspekcji Transportu Drogowego).

Nowe przepisy wejdą w życie 1 czerwca 2018 r.,  z  wyjątkiem  niektórych  przepisów,  które  zaczną  obowiązywać  po  trzech miesiącach od ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw.

źródło: MIiB