Informujemy,  że służby węgierskie wprowadzają zapisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/47/UE  z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie drogowej kontroli technicznej dotyczącej zdatności do ruchu drogowego pojazdów użytkowych.  Stosownie do brzmienia art. 7 dyrektywy państwa członkowskie UE mogą wymagać przechowywania w pojeździe dokumentacji oraz udostępniania jej na żądanie służb kontrolnych przez przedsiębiorcę i kierowcę pojazdu. W związku z powyższym wymagane jest wyposażenie pojazdów w zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu wydane przez uprawnionego diagnostę.

Poniżej załączamy pismo Ministerstwa Infrastruktury w sprawie wymaganych dokumentów.

pismo MI w sprawie

(źródło: ZMPD)