tel./fax: (0-81) 532-77-79
LUBELSKIE ZRZESZENIE MIĘDZYNARODOWYCH PRZEWOŹNIKÓW DROGOWYCH

Author Archives: MSzabala

Stanowisko LZMPD w sprawie ograniczenia wwozu paliwa

Zarząd LZMPD negatywnie ocenia działania administracji państwowej dotyczące projektu zmiany przepisów ograniczających ilość paliwa wwożonego do Polski w baku pojazdów do 200 litrów.


Od wielu lat opowiadamy się za równą pozycją konkurencyjną wszystkich uczestników rynku przewozów międzynarodowych. Ustanowienie administracyjnego reżimu na granicach z Rosją, Ukrainą czy Białorusią uderzy w polskich przedsiębiorców, nie zmieniając zasadniczo sytuacji przewoźników ze Wschodu, którym lepsze warunki gwarantują umowy międzynarodowe. Taki przepis wyeliminuje naszych przewoźników, członków stowarzyszenia z przewozów na wschód, ponieważ nie będzie dotyczył Rosjan, Białorusinów i Ukraińców. Dwustronne umowy międzynarodowe zagwarantują przewoźnikom z innych państw możliwość przewożenia przez granicę większych ilości paliwa. Oznaczać to będzie osłabienie pozycji konkurencyjnej polskich przewoźników międzynarodowych wykonujących przewozy drogowe poza granice UE.

poniżej stanowisko Lubelskiego Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych


Lepszy nadzór nad rynkiem przewozów drogowych – nowelizacja ustawy o transporcie drogowym 2018

Projekt nowelizacji wprowadza lepszy nadzór nad rynkiem usług przewozowych w Polsce. Eliminuje również nieuczciwą konkurencję między przewoźnikami oraz zapewnia większą ochronę rynku wewnętrznego przed nieuczciwą konkurencją ze strony przewoźników spoza Unii Europejskiej – tak brzmi uzasadnienie do przyjętego w dniu 13 marca 2018 r projektu ustawy zmianach w transporcie drogowym.

Ustawa doprecyzowuje obowiązujące przepisy dotyczące kontroli przestrzegania obowiązków i warunków przewozu drogowego. Propozycje MI dostosowują polskie prawo do rozwiązań obowiązujących w UE. Zmiany które szczególnie interesują przewoźników drogowych to zwiększenie kwoty kary administracyjnej z 10 tys na 15 tys. złotych nakładanej w toku kontroli drogowej oraz wzrośnie maksymalna wysokość kary dla osoby zarządzającej transportem z 2 000 zł do 5000 zł.

projekt UTD 2018 

nowy tarfikator UTD 2018


Nowelizacja dokonuje kategoryzacji tzw. poważnych naruszeń obowiązków i warunków przewozu drogowego: najpoważniejsze naruszenia – NN, bardzo poważne naruszenia – BPN i poważne naruszenia – PN. Pozwoli to na zautomatyzowanie wymiany informacji między Polską a pozostałymi państwami członkowskimi UE, jeśli chodzi o poważne naruszenia przepisów unijnych (i ich kwalifikację), które mogą prowadzić do utraty dobrej reputacji przez przewoźnika drogowego. Wymóg dobrej reputacji jest niezbędny do wykonywania zawodu przewoźnika drogowego. Nowe rozwiązania zakładają, że poważne naruszenie, bardzo poważne naruszenie lub najpoważniejsze naruszenie może być popełnione nie tylko przez przewoźnika drogowego i zarządzającego transportem, ale również przez kierowcę.  Wszczęcie postępowania w sprawie spełnienia wymogu dobrej reputacji uzależnione będzie od częstotliwości występowania naruszeń.

Projekt przewiduje ponadto, że w przypadku wykonywania operacji transportu intermodalnego (przewóz ładunków wykorzystujący więcej niż jeden rodzaj transportu) wysyłający będzie musiał sporządzić i przekazać przewoźnikowi drogowemu deklarację, w której prawidłowo określona zostanie masa kontenera lub nadwozia wymiennego. Przewoźnik drogowy będzie musiał okazać taką deklarację na żądanie uprawnionego organu kontroli (np. Inspekcji Transportu Drogowego).

Nowe przepisy wejdą w życie 1 czerwca 2018 r.,  z  wyjątkiem  niektórych  przepisów,  które  zaczną  obowiązywać  po  trzech miesiącach od ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw.

źródło: MIiB

Zmiany w wydawaniu świadectw kierowcy przez GITD

Informujemy, że od dnia 1 marca 2018 roku Biuro ds. Transportu Międzynarodowego będzie wydawało świadectwa kierowcy tylko na podstawie dokumentów (lub ich kopii) sporządzonych przez właściwe w tym zakresie podmioty, a dotyczyć to będzie:- świadectwa kwalifikacji zawodowej kierowcy oraz

– orzeczenia lekarskiego i psychologicznego, potwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku.

Do wniosku o wydanie świadectwa kierowcy dołącza się:

1) kopię licencji wspólnotowej;

2) zaświadczenie o zatrudnieniu kierowcy oraz spełnieniu przez kierowcę wymagań,
o których mowa w art. 39a u.t.d. (przepis ten określa warunki dla zatrudnienia, wszystkie muszą być spełnione, aby do zatrudnienia doszło i aby można było wystawić przedmiotowe zaświadczenie);

3) kserokopię dokumentu tożsamości;

4) kserokopię prawa jazdy;

5) kserokopię dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie społeczne kierowcy.

Pkt 7 Preambuły do Dyrektywy nr 2003/59/WE już na samym jej początku wskazuje, że dowód uzyskania przez kierowcę kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego powinny stanowić odpowiednie świadectwa kompetencji (kwalifikacji) zawodowej wydawane przez podmioty uprawnione przez kompetentne władze państw członkowskich. 

Na mocy przepisów art. 39c ust. 1 i art. 39e ust. 1 u.t.d., w przypadku Polski, podmiotami tymi są odpowiednio wojewodowie albo inne osoby upoważnione (kwalifikacja wstępna) oraz kierownicy ośrodków szkolenia (szkolenia okresowe).

Kierowca będący obywatelem państwa trzeciego może uzyskać kwalifikację wstępną lub odbyć szkolenie okresowe w innym, dowolnym państwie członkowskim UE, którego kompetentne władze zobowiązane są wystawić świadectwo kwalifikacji zawodowej.

Ponadto ustawodawca polski wymaga uzyskania przez kierowcę zatrudnianego przez przedsiębiorcę mającego siedzibę na terytorium RP odpowiednich zaświadczeń (orzeczeń) od uprawnionych lekarzy, o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy. O tym kto (jaki lekarz) jest uprawniony do wystawienia tego rodzaju dokumentów oraz o ich wzorach decydują odrębne przepisy krajowe.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z art. 6 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) z dnia 21 października 2009r. nr 1072/2009 dotyczącego wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych (Dz. U. L 300 z 14 listopada 2009 r., str. 72-87) właściwe organy państwa członkowskiego siedziby przewoźnika regularnie sprawdzają, przez prowadzenie corocznych kontroli obejmujących co najmniej 20 % ważnych świadectw kierowców wydanych w tym państwie członkowskim, czy nadal są spełniane warunki, o  których mowa w  art.  5 ust.  1 i  na których podstawie zostało wydane świadectwo dla kierowcy.

GITD informuję, że w toku realizowania kontroli świadectw kierowców wykryło bardzo wiele przypadków nieprawidłowości w zakresie spełniania wymagań, o których mowa w art. 39a u.t.d. GITD uzyskało również wiele informacji o uchybieniach w tym zakresie od właściwych WITD  i innych służb kontrolnych. Z tego względu zmiana praktyki GITD przy rozpatrywaniu wniosków o wydanie świadectwa kierowcy jest konieczna dla zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Przypominamy, że na podstawie art. 32f u.t.d. w przypadku niewłaściwego wykorzystywania przez przedsiębiorcę świadectwa kierowcy polegającego na:

1)  niespełnianiu warunków stanowiących podstawę wydania świadectwa kierowcy lub

2)  podaniu nieprawidłowych informacji we wniosku o wydanie świadectwa kierowcy

– Główny Inspektor Transportu Drogowego cofa świadectwo kierowcy i zawiesza wydawanie nowych świadectw kierowcy przez okres roku.

źródło: GITD BTM

Ruszył KREPTD – Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego

Zgodnie z terminem wynikającym z przepisów ustawy o transporcie drogowym w dniu 30 listopada br. został uruchomiony Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego – KREPTD.

Rejestr będzie złożony z trzech wykazów. Pierwszy to wykaz przewoźników, którzy mają zezwolenie na wykonywanie tego zawodu. To będzie wykaz publiczny, dostępy bezpłatnie dla każdego, a przede wszystkim dla firm, które będą chciały sprawdzić, czy powierzają zlecenie na przewóz towarów przedsiębiorcy mającemu do tego uprawnienia.
Kolejny wykaz będzie zawierał poważne naruszenia przepisów związanych z przewozem drogowym  – np. brak uprawnień kierowcy dopuszczających do zawodu, korzystanie z urządzeń które mogą zmienić zapis tachografu, przeładowanie pojazdu czy przewóz z naruszeniem norm czasu pracy kierowcy.
Do trzeciego wykazu będą wpisywane osoby, które uznano za niezdolne do kierowania przewozami transportowymi z powodu utraty dobrej reputacji. Do tych dwóch ostatnich wykazów dostęp będą miały tylko uprawnione organy i służby, a do wpisów na własny temat – także przedsiębiorcy.
W tym celu uruchomiono stronę internetową https://kreptd.gitd.gov.pl, za pośrednictwem której każdy zainteresowany podmiot może bezpłatnie uzyskać dostęp do jawnych danych z ewidencji przedsiębiorców, którzy posiadają zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

Tym samym Główny Inspektorat Transportu Drogowego i minister właściwy do spraw transportu uzyskają narzędzia do przeprowadzania analiz i badania tendencji w transporcie drogowym, co jest niezbędne do budowania strategii rozwoju tego kluczowego sektora gospodarki. Wdrożony przez GITD Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego to m. in. baza danych przedsiębiorców transportu drogowego, umożliwiająca wymianę gromadzonych w rejestrze danych z innymi krajami Wspólnoty Europejskiej.

Celem utworzenia KREPTD jest uzyskanie kompletnej bazy danych przedsiębiorców transportu drogowego w formie elektronicznej a także zapewnienie przestrzegania zasad uczciwej konkurencji na rynku przewozów drogowych oraz identyfikacja nieuczciwych przewoźników.

(źródło – ZMPD, GITD)

Delegowanie w transporcie międzynarodowym odłożone w czasie.

23 października 2017 r. w Luksemburgu odbyło się posiedzenie Rady UE z udziałem ministrów krajów członkowskich ds. zatrudnienia, dotyczące nowelizacji dyrektywy o pracownikach delegowanych.

Podczas obrad Rady uzgodniono, że międzynarodowy transport drogowy zostanie objęty szczególnymi rozwiązaniami prawnymi. Propozycje rozwiązań zostały przedstawione przez Komisję Europejską 31 maja 2017 r. w dokumencie o nazwie Pakiet Mobilności. Zasady nie dotyczą tranzytu.

Obecnie funkcjonowanie delegowania kierowców opiera się na dyrektywie z 1996 roku oraz dyrektywie wdrożeniowej 2014/67/WE. To właśnie na podstawie tych przepisów kraje członkowskie mają możliwość tworzenia własnych zasad delegowania. Tak zrobili m.in. Niemcy i Francuzi, wprowadzając przepisy dotyczące minimalnego wynagrodzenia dla kierowców transportu międzynarodowego (odpowiednio przepisy MiLoG i Loi Macron).

Podsumowując: międzynarodowy transport drogowy nadal podlega przepisom o delegowaniu pracowników, ale wyłącznie na dotychczasowych zasadach. Dalsza dyskusja na temat zakresu stosowania delegowania w transporcie będzie kontynuowana już przez ministrów transportu w ramach negocjacji nad Pakietem Mobilności.

Pakiet Mobilności ogłoszony przez Komisję Europejską 31 maja 2017 r. zawiera następujące propozycje zmian prawnych:

Delegowanie w transporcie drogowym rzeczy
Projekt określa minimalny okres delegowania (3 dni w okresie jednego miesiąca kalendarzowego), poniżej którego przepisy przyjmującego państwa członkowskiego dotyczące minimalnych stawek płacy oraz płatnego rocznego urlopu nie mają zastosowania w odniesieniu do międzynarodowych przewozów transportu drogowego. Ten próg czasowy nie ma zastosowania do przewozów kabotażowych, które w całości będą objęte przepisami o delegowaniu. 

Czas pracy kierowców
W planowanej zmianie rozporządzenia 561/2006, dotyczącego harmonizacji niektórych przepisów socjalnych, Komisja jednoznacznie precyzuje, że odpoczynek trwający ponad 45 godzin nie będzie mógł odbywać się w pojeździe. Takie odpoczynki mają być odbierane w odpowiednim miejscu zakwaterowania, wyposażonym w odpowiednie miejsce do spania i pomieszczenia sanitarne w lokalizacji wybranej przez kierowcę.

Projekt zakłada również, że w ciągu czterech kolejnych tygodni kierowca wykorzysta co najmniej cztery regularne tygodniowe okresy odpoczynku lub dwa regularne tygodniowe okresy odpoczynku trwające co najmniej 45 godzin i dwa skrócone tygodniowe okresy odpoczynku trwające co najmniej 24 godziny.

Odpoczynek wykorzystywany jako rekompensata za skrócony tygodniowy okres odpoczynku będzie mógł zostać wykorzystany jedynie z odpoczynkiem trwającym przynajmniej 45 godzin.

• Kabotaż
Komisja Europejska wnioskuje o zasadniczą zmianę rozporządzenia 1072/2009 w zakresie przewozów kabotażowych. Przepisy projektu zezwalają na wykonanie tym samym pojazdem dowolnej liczby przewozów kabotażowych w przyjmującym państwie członkowskim lub sąsiadujących państwach członkowskich pod warunkiem, że ostatni rozładunek rzeczy w trakcie przewozu kabotażowego odbędzie się w ciągu 5 dni od ostatniego rozładunku w przyjmującym państwie członkowskim w ramach dostawy rzeczy w przychodzącym ruchu międzynarodowym.

źródło: zmpd