tel./fax: (0-81) 532-77-79
LUBELSKIE ZRZESZENIE MIĘDZYNARODOWYCH PRZEWOŹNIKÓW DROGOWYCH

Author Archives: MSzabala

Zrzeszenie na Dniu Logistyka UMCS 2017

W dniu 24 kwietnia br. Lubelskie Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych na zaproszenie Studenckiego Koła Naukowego Logistyk UMCS wzięło udział w Dniu Logistyka UMCS. Inicjatywa stanowiła doskonałą okazję zarówno dla studiujących, jak i szukających drogi rozwoju uczniów szkół średnich, aby wysłuchać doświadczonych w branży pracowników firm logistycznych, dowiedzieć się więcej o praktycznych rozwiązaniach wdrażanych w firmach logistycznych i zdobyć interesujące informacje na temat branży Transport – Spedycja – Logistyka. W spotkaniu uczestniczył Prezes LZMPD który zaprezentował zagadnienie dobrej reputacji przewoźnika drogowego.

Read more ...

Pomoc prawna w Zrzeszeniu

Lubelskie Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Lublinie z dniem 1 marca br. oferuję usługę pomocy prawnej związanej z prowadzeniem przez przedsiębiorców działalności w zakresie przewozu drogowego rzeczy i osób. Dzięki dogłębnej znajomości problematyki transportowej jesteśmy w stanie zapewnić naszym klientom bezpieczeństwo w prowadzeniu działalności gospodarczej nie narażając ich na straty finansowe.

Zapewniamy Państwu kompleksową obsługę prawną m.in. poprzez doradztwo w zakresie bieżącej interpretacji przepisów transportowych jak również merytoryczną pomoc w:

  • Sporach z organami kontrolnymi, związanych z kontrolami drogowymi  i w przedsiębiorstwach prowadzonymi przez ITD, Straż Graniczną, Służbę Celno – Skarbową, Policję, PIP, w szczególności składaniu wyjaśnień i odwołań od decyzji administracyjnych otrzymanych w związku z przeprowadzoną kontrolą;

  • Przygotowywaniu odwołań od decyzji administracyjnych organów kontrolnych do sądów administracyjnych;

  • Składaniu wyjaśnień i odwołań od decyzji administracyjnych w związku z kontrolą poboru opłat viaTOLL;

  • Składaniu wyjaśnień i odwołań od decyzji administracyjnych otrzymanych w związku  z  przeprowadzoną  kontrolą  ważenia pojazdów;
  • Przygotowywaniu wyjaśnień w zakresie prowadzonych postępowań w sprawach o wykroczenia w stosunku do kierowców wykonujących przewóz drogowy;
  • Składaniu wyjaśnień w odniesieniu do prowadzonej przez organ kontroli procedury badania dobrej reputacji przewoźnika;
  • Przygotowywaniu wyjaśnień w zakresie prowadzonych postępowań w sprawach o wykroczenia w stosunku do zarządzającego transportem.

Ceny ustalamy indywidualnie w czasie rozmowy z klientem. Są one uzależnione od zakresu i charakteru współpracy.

Firmy należące do Lubelskiego Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych korzystają z rabatu przewidzianego wyłącznie dla członków Zrzeszenia.

Kontakt: tel. 81 532-77-79, 506 506 459, 513 138 089, info@lzmpd.pl, www.lzmpd.pl

porady prawne

Ostatnie dni na wznowienie postępowania ws. ryczałtu za nocleg kierowcy

Do 29 marca 2017 r. firmy transportowe mogą wnosić o wznowienie postępowań w sprawach, w których dotychczas przegrały w sądzie pracy procesy o wypłatę ryczałtów za nocleg dla kierowców.

Zgodnie z art. 401 kodeksu postępowania cywilnego można żądać wznowienia postępowania m.in. w przypadku gdy Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności aktu normatywnego z Konstytucja RP. Warunkiem jest jednak, aby nastąpiło ono maksymalnie do 3 miesięcy od dnia wejście w życie orzeczenia TK, a te mijają 29 marca br.

Wyrokiem z 24 listopada 2016 r. Trybunał Konstytucyjny uznał, że norma prawna wynikająca z pozostających w związku przepisów dwóch ustaw: o czasie pracy kierowców  i Kodeksu pracy oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29.01.2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej w zakresie dotyczącym kierowców wykonujących przewozy w transporcie międzynarodowym, jest niezgodna z art. 2 Konstytucji RP.

ZMPD zleciło przeprowadzenie analizy prawnej mającej na celu zbadanie skutków wyroku Trybunały Konstytucyjnego i jego ewentualnych konsekwencji dla branży transportowej w Polsce. Z przedstawionej opinii wynikają następujące wnioski:

1. Pracodawca nie jest obowiązany do zapewnienia noclegu, rekompensowania jego kosztów oraz wypłaty ryczałtu, jeśli kierowca przebywa w zagranicznej podróży służbowej.

2. Wyrok TK nie ma wpływu na normy regulujące zasady wypłaty kierowcom diet z tytułu podróży służbowej;

3. Wyrok TK nie ma wpływu na opodatkowanie i oskładkowanie diet i innych świadczeń uzyskanych za czas podróży służbowej.

4. Wyrok TK nie odnosi się do kierowcy będącego w podróży krajowej.

Zważywszy na rozbieżności w ocenie skutków prawnych, jakie niesie ze sobą wyrok Trybunału Konstytucyjnego oraz mając na uwadze, że do tej pory Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa nie zajęło jednoznacznego stanowiska w tej sprawie, choć podjęło takie zobowiązanie, ZMPD zaleca występowanie na piśmie do właściwych urzędów skarbowych o interpretację indywidualną.

Źródło: www.zmpd.pl

Europejska płaca minimalna – szkolenie w LZMPD

W dniu  9  lutego  br.  w  siedzibie Zrzeszenia  odbyło  się  szkolenie przewoźników z zakresu utraty dobrej reputacji przewoźnika drogowego  oraz  przepisów  dotyczących  europejskiej  płacy  minimalnej.  Prowadzący  szkolenie  trenerzy firmy SRW zapoznali uczestników min. ze  skutkami  utraty dobrej reputacji, procedurą zawieszenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego  oraz  metodami  obrony  w  postępowaniu dotyczącym utraty wymogu dobrej reputacji.  Omówiona  została  również płaca minimalna w poszczególnych krajach Europy, min. we Francji, Niemczech, Austrii.

DSC00145DSC00146

Read more ...

Zmiana stanowiska Prezydenta Lublina ws zakazu ruchu pojazdów ciężarowych

W zarządzeniu nr 85/12/2016 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń w ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 ton na terenie miasta Lublin w § 1 zarządzenia wprowadzono istotą zmianę korzystną dla przewoźników realizujących przewozy na terenie naszego miasta a mianowicie:
Do wjazdu poza znaki zakazu uprawnione są pojazdy o dopuszczanej masie całkowitej przekraczającej 16 ton, które realizują zlecenia docelowe na terenie miasta Lublin, w szczególności:
1) pojazdy realizujące zlecenia dla podmiotów zlokalizowanych na terenie miasta Lublin

2) pojazdy dojeżdżające do punktów obsługi technicznej i eksploatacyjnej oraz do Urzędu Celnego;

3) pojazdy podmiotów posiadających siedzibę lub miejsce parkingowe na terenie miasta Lublin, legitymujące się dokumentami potwierdzającymi konieczność wjazdu poza znaki zakazu i poruszania się na terenie miasta Lublin lub posiadające zezwolenie wydawane przez zarządzającego ruchem.

Treść zarządzenia
PZ_2017_1_80.pdf
PZ_2017_1_80_załącznik nr 1_Identyfikator C1.pdf
PZ_2017_1_80_załącznik nr 2_Wniosek o wydanie identyfikatora C1.pdf