tel./fax: (0-81) 532-77-79
AKTUALNOŚCI

Category Archives: Aktualności

UMCS stawia na transport

Miło nam Państwa poinformować, że we współpracy LZMPD z Wydziałem Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Polską Izbą Cła, Logistyki i Spedycji (PICLiS) oraz Raben Logistics Polska zapraszamy do udziału w studiach podyplomowych z zakresu zarządzania Transportem, Spedycją i Logistyką. To szansa aby m.in. zostać agentem celnym oraz zarządzać transportem zarówno przy przewozie osób jak i ładunków.

Zajęcia prowadzić będą przedstawiciele nauki, praktycy biznesu zarządzający łańcuchami dostaw, pracownicy Ministerstwa Finansów, organów celno-skarbowych oraz menadżerowie firm stosujących w praktyce nowoczesne rozwiązania w zakresie Transportu, Spedycji i Logistyki.

Studia przeznaczone są dla: absolwentów studiów wyższych, osób zainteresowanych podjęciem pracy w branży TSL, absolwentów kierunku logistyki, pracowników przedsiębiorstw obsługi międzynarodowych łańcuchów dostaw, menadżerów transportu, spedytorów i operatorów usług logistycznych pragnących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe i uzyskać możliwość wpisu na listę Agentów Celnych oraz zwolnienia z egzaminu na Certyfikat Kompetencji Zawodowej zgodnie z treścią art. 38a ust. 1 ustawy o transporcie drogowym.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi założeniami i programem studiów na stronie uczelni. https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,54,umcs-studia-podyplomowe,73783.chtm

(źródło: UMCS, opr. własne)

BTM GITD – zdolność finansowa przez cały okres posiadania licencji

Informujemy, że zgodnie z art. 7 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylającego dyrektywę Rady 96/26/WE w celu spełnienia wymogu zdolności finansowej określonego w art. 3 ust. 1 lit. c) rozporządzenia przedsiębiorca musi być w stanie w każdym momencie roku finansowego spełnić swoje zobowiązania finansowe.

W tym celu przedsiębiorca wykazuje na podstawie poświadczonych przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę rocznych sprawozdań finansowych, że co roku dysponuje kapitałem i rezerwami o wartości co najmniej równej 9000 EUR w przypadku wykorzystywania tylko jednego pojazdu i 5000 EUR na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd.

Zgodnie z art. 7 ust. 2 w drodze odstępstwa właściwy organ może zgodzić się lub wymagać, aby przedsiębiorca wykazał swoją zdolność finansową za pomocą poświadczenia, takiego jak gwarancja bankowa lub ubezpieczenie, w tym ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej z jednego lub kilku banków lub innych instytucji finansowych, w tym przedsiębiorstw ubezpieczeniowych, składających solidarną gwarancję za przedsiębiorstwo na kwoty określone powyżej.

Od dnia 18 lutego 2019 r. do każdej polisy ubezpieczeniowej składanej do organu należy dołączyć Ogólne Warunki Ubezpieczenia – te dwa dokumenty łącznie pozwalają ocenić prawidłowość przedłożonego zabezpieczenia.

W razie niezłożenia OWU, przedsiębiorca zostanie wezwany do uzupełnienia braku formalnego podania na podstawie art. 64 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego i do czasu dostarczenia tego dokumentu wniosek będzie niekompletny.

Informujemy, że stosowne ubezpieczenie zdolności finansowej przewoźnika drogowego możecie Państwo uzyskać w Lubelskim Zrzeszeniu Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Lublinie.                                                               Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: (81) 532-77-79, 506 506 459

(źródło: GITD)

Węgry – obowiązek posiadania zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu

Informujemy,  że służby węgierskie wprowadzają zapisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/47/UE  z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie drogowej kontroli technicznej dotyczącej zdatności do ruchu drogowego pojazdów użytkowych.  Stosownie do brzmienia art. 7 dyrektywy państwa członkowskie UE mogą wymagać przechowywania w pojeździe dokumentacji oraz udostępniania jej na żądanie służb kontrolnych przez przedsiębiorcę i kierowcę pojazdu. W związku z powyższym wymagane jest wyposażenie pojazdów w zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu wydane przez uprawnionego diagnostę.

Poniżej załączamy pismo Ministerstwa Infrastruktury w sprawie wymaganych dokumentów.

pismo MI w sprawie

(źródło: ZMPD)

Informacja BTM w sprawie zarządzającego transportem

Mając na uwadze docierające do organu informacje o praktyce „użyczania” certyfikatów kompetencji zawodowych przypominamy, że zgodnie z art. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylającego dyrektywę Rady 96/26/WE przedsiębiorca wykonujący zawód przewoźnika drogowego wyznacza przynajmniej jedną osobę fizyczną – zarządzającego transportem – która spełnia warunek posiadania kompetencji zawodowych i która:

a) w sposób rzeczywisty i ciągły zarządza operacjami transportowymi tego przedsiębiorstwa;

b) ma rzeczywisty związek z przedsiębiorstwem, polegający na przykład na tym, że jest jego pracownikiem, dyrektorem, właścicielem lub udziałowcem lub nim zarządza lub, jeżeli przedsiębiorca jest osobą fizyczną, jest tą właśnie osobą; oraz

c) posiada miejsce zamieszkania na terenie Wspólnoty.

Jeżeli przedsiębiorca nie spełnia wymogu posiadania kompetencji zawodowych, organ może zezwolić na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego bez wyznaczenia zarządzającego transportem, pod warunkiem że:

a) przedsiębiorca wyznaczy osobę fizyczną posiadającą miejsce zamieszkania na terenie Wspólnoty, spełniającą wymogi posiadania dobrej reputacji i kompetencji zawodowych oraz uprawnioną na mocy umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem
w imieniu tego przedsiębiorcy
;

b) umowa wiążąca przedsiębiorcę z osobą precyzuje zadania, które ma ona wykonywać w sposób rzeczywisty i ciągły, oraz określa zakres obowiązków związanych z funkcją zarządzającego transportem. Zadania, które należy sprecyzować, obejmują w szczególności utrzymanie i konserwację pojazdów, sprawdzanie umów czy dokumentów przewozowych, podstawową księgowość, przydzielanie ładunków lub usług kierowcom, pojazdom oraz sprawdzanie procedur związanych z bezpieczeństwem;

c) w charakterze zarządzającego transportem osoba może kierować operacjami transportowymi nie więcej niż czterech różnych przedsiębiorstw, realizowanymi za pomocą połączonej floty, liczącej ogółem nie więcej niż 50 pojazdów (…) oraz

d) osoba wykonuje określone zadania wyłącznie w interesie przedsiębiorcy, a jej obowiązki są wykonywane niezależnie od przedsiębiorców, na rzecz których dany przedsiębiorca wykonuje przewozy.

Mając na uwadze powyższe przypominamy o konieczności bieżącego czuwania nad właściwym spełnianiem przedmiotowego warunku.

źródło: BTM GITD

Świąteczne ograniczenia w ruchu pojazdów powyżej 12 ton

Lubelskie Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych informuję, że  w dniach 25, 26 grudnia 2018 r oraz 1 stycznia 2019 r od godz. 8.00 do godz. 22.00 obowiązują zakazy ruchu dla pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton. (nie dotyczy autobusów).  Zakaz nie obowiązuje w dniu 24.12.2018r (Wigilia) oraz 31.12.2018r (Sylwester).

Oprócz autobusów zakazy nie dotyczą przewozów:

 • pojazdów biorących udział w usuwaniu awarii,
 • wykonywanych przy budowie dróg i mostów oraz przy ich utrzymaniu,
 • żywych zwierząt,
 • sprzętu dla obsługi imprez masowych, w związku z organizacją tych imprez,
 • prasy stanowiącej znaczną część ładunku lub znaczną część dostępnej przestrzeni ładunkowej,
 • lekarstw i środków medycznych,
 • przesyłek w ramach działalności pocztowej stanowiących znaczną część ładunku,
 • w związku z niezbędnym utrzymaniem ciągłości cyklu produkcyjnego lub świadczenia usług przedsiębiorstwa pracującego w ruchu ciągłym,
 • towarów niebezpiecznych (ADR) w ilościach, dla których wymagane jest oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej,
 • artykułów szybko psujących się i środków spożywczych, określonych w załączniku do rozporządzenia, stanowiących znaczną część ładunku lub znaczną część dostępnej przestrzeni ładunkowej,
 • betonu oraz pomp do jego tłoczenia,
 • odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych,
 • towarów wyładowanych z wagonów na stacji kolejowej, w promieniu 50 km od tej stacji,
 • w transporcie kombinowanym,
 • dla potrzeb bezpłatnych medycznych badań profilaktycznych,
 • pojazdów wolnobieżnych używanych do prac rolnych i ciągników rolniczych,
 • pojazdów powracających z zagranicy w celu zakończenia przewozu drogowego lub do odbiorcy przewożonego ładunku, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • pojazdów, które wjechały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poza terminami lub godzinami obowiązywania zakazu, w odległości do 50 km od miejsca przekroczenia granicy, oraz oczekujących na granicy na wyjazd z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

(oprac. lzmpd),

Najnowsze aktualności

Polecamy:

zmpl lotos