tel./fax: (0-81) 532-77-79
AKTUALNOŚCI

Category Archives: Aktualności

1000 Euro za odpoczynek w kabinie

Z informacji przekazanych przez ZMPD stowarzyszenie przewoźników drogowych ASTIC z Hiszpanii, realizując wyrok Europejskiego Trybunały Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2017 roku, ws. dotyczącej art. 8 ust. 6 i 8 rozporządzenia (WE) nr 561/06 (sprawa nr C-102/16)  informuję, że rząd hiszpański wprowadza regulacje dotyczące sankcji za odbiór regularnego tygodniowego odpoczynku w kabinie pojazdu ciężarowego.

Wysokość kary za tego typu naruszenie wyniesie 1000 Euro.  Egzekwowanie przepisów przez służby kontrolne nastąpi od dnia 1 stycznia 2019 r.

Źródło: ZMPD

Terminy ważności zezwoleń rosyjskich

Posiedzenie  polsko – rosyjskiej  Komisji  Mieszanej,  które odbyło się w dniach  11-12  grudnia 2018 r ustaliło wstępny kontyngent  zezwoleń  zagranicznych  na  rok 2019.  Zgodnie z ustaleniami polscy przewoźnicy  otrzymają łącznie 210 tys. zezwoleń, z czego 146 tys. zezwoleń na przewozy dwustronne/tranzytowe i 64 tys. zezwoleń do/z krajów trzecich. Ponadto zwiększono wielkość kontyngentu zezwoleń przyznanych w roku 2018 oraz przedłużono termin wykorzystania tych zezwoleń do:

dnia 31 stycznia 2019 r. – zezwolenia z kontyngentu podstawowego

dnia 31 marca 2019 r. – zezwolenia z puli dodatkowej

Wakacyjne zakazy ruchu dla pojazdów ciężarowych

LZMPD przypomina że od najbliższego piątku po zakończeniu roku szkolnego, tj. od dnia 29 czerwca br. obowiązują zakazy ruchu dla pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton. (nie dotyczy autobusów).  Zakaz potrwa do dnia 2 września br. i będzie obowiązywał na terenie całego kraju w dniach:

a) w piątek od godziny 18:00 do godziny 22:00

b) w sobotę od godziny 8:00 do godziny 14:00

c) w niedzielę od godziny 8:00 do godziny 22:00

Oprócz autobusów zakazy nie dotyczą:

1) pojazdów Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Straży Granicznej, Służby Celnej, Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Biura Ochrony Rządu, pogotowia technicznego, jednostek ochrony przeciwpożarowej, jednostek ratownictwa chemicznego oraz jednostek służb ochrony radiologicznej i ochrony przed skażeniami;

2) pojazdów biorących udział w:

a) akcjach ratowniczych,

b) akcjach humanitarnych,

c) usuwaniu skutków klęsk żywiołowych,

d) usuwaniu awarii;

3) pojazdów używanych (dotyczy także pojazdów pustych w drodze po ładunek lub w drodze powrotnej po rozładunku):

a) przy budowie dróg i mostów oraz przy ich utrzymaniu,

b) do przewozu żywych zwierząt,

c) dla potrzeb skupu mleka, zbóż lub zwierząt,

d) dla potrzeb bezpośredniego zaopatrzenia statków morskich w paliwo, materiały olejowe, olej

smarowy, części zamienne oraz wodę pitną,

e) do przewozu sprzętu transmisyjnego stacji radiowych i telewizyjnych,

f) do przewozu sprzętu dla obsługi imprez masowych, w związku z organizacją tych imprez,

g) do przewozu prasy stanowiącej znaczną część ładunku lub znaczną część dostępnej przestrzeni ładunkowej,

h) do przewozu lekarstw i środków medycznych,

i) do przewozu przesyłek w ramach działalności pocztowej stanowiących znaczną część ładunku

lub znaczną część dostępnej przestrzeni ładunkowej,

j) w związku z niezbędnym utrzymaniem ciągłości cyklu produkcyjnego lub świadczenia usług

przedsiębiorstwa pracującego w ruchu ciągłym,

k) do przewozu towarów niebezpiecznych w ilościach, dla których wymagane jest oznakowanie

pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej,

l) do przewozu artykułów szybko psujących się i środków spożywczych, określonych w załączniku

do rozporządzenia, stanowiących znaczną część ładunku lub znaczną część dostępnej przestrzeni

ładunkowej,

m) do przewozu betonu oraz pomp do jego tłoczenia,

n) do przewozu odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych,

o) do przewozu towarów wyładowanych z wagonów na stacji kolejowej, w promieniu 50 km od tej

stacji,

p) w transporcie kombinowanym,

r) dla potrzeb bezpłatnych medycznych badań profilaktycznych;

4) pojazdów wolnobieżnych używanych do prac rolnych i ciągników rolniczych;

5) pojazdów powracających z zagranicy w celu zakończenia przewozu drogowego lub do odbiorcy

przewożonego ładunku, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
6) pojazdów, które wjechały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poza terminami lub godzinami obowiązywania zakazu, w odległości do 50 km od miejsca przekroczenia granicy, oraz oczekujących na granicy na wyjazd z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

(oprac. lzmpd),

Walne Zgromadzenie Członków LZMPD

W dniu 08 czerwca br. w Zajeździe Pod Kasztanami w Lublinie miało miejsce Walne Zgromadzenie Członków Lubelskiego Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele Służby Celno – Skarbowej oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego.

Zgromadzenie udzieliło absolutorium Zarządowi za 2017 r oraz wybrało nowego Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Zaproszeni goście przedstawili nowe rozwiązania w zakresie odpraw celnych na przejściach granicznych oraz wyniki kontroli przeprowadzonych w roku bieżącym. Istotnym punktem obrad Zgromadzenia były zmiany w ustawie o transporcie drogowym oraz projekt ustawy zmniejszającej wwóz paliwa do 200 litrów.

Za wsparcie w organizacji imprezy dziękujemy firmom współpracującym z LZMPD, w szczególności:

– SCANIA Polska

– ANWIM S.A. – stacje paliw MOYA

– DKV

– INTERCARS

– S.R.W.

 

 

(źródło: lzmpd)

PIP i ITD o bezpieczeństwie w przewozach drogowych

W dniu 19 kwietnia br. w siedzibie Lubelskiego Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych odbyło się szkolenie adresowane do członków  naszego  stowarzyszenia  prowadzone  przez  inspektorów  Okręgowego  Inspektoratu  Pracy  oraz  Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Lublinie.

Szkolenie było związane z realizowanymi przez PIP w roku 2018 działaniami edukacyjno – informacyjnymi pn.  „Czas pracy kierowców a wypadki drogowe”.  Dodatkowo przedstawiciel ITD zapoznał przewoźników drogowych ze zmianami ustawy o transporcie drogowym które wchodzą w życie 1 czerwca 2018 r.

Najnowsze aktualności

Polecamy:

zmpl lotos