tel./fax: (0-81) 532-77-79
AKTUALNOŚCI

Category Archives: Aktualności

Zmiana stanowiska Prezydenta Lublina ws zakazu ruchu pojazdów ciężarowych

W zarządzeniu nr 85/12/2016 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń w ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 ton na terenie miasta Lublin w § 1 zarządzenia wprowadzono istotą zmianę korzystną dla przewoźników realizujących przewozy na terenie naszego miasta a mianowicie:
Do wjazdu poza znaki zakazu uprawnione są pojazdy o dopuszczanej masie całkowitej przekraczającej 16 ton, które realizują zlecenia docelowe na terenie miasta Lublin, w szczególności:
1) pojazdy realizujące zlecenia dla podmiotów zlokalizowanych na terenie miasta Lublin

2) pojazdy dojeżdżające do punktów obsługi technicznej i eksploatacyjnej oraz do Urzędu Celnego;

3) pojazdy podmiotów posiadających siedzibę lub miejsce parkingowe na terenie miasta Lublin, legitymujące się dokumentami potwierdzającymi konieczność wjazdu poza znaki zakazu i poruszania się na terenie miasta Lublin lub posiadające zezwolenie wydawane przez zarządzającego ruchem.

Treść zarządzenia
PZ_2017_1_80.pdf
PZ_2017_1_80_załącznik nr 1_Identyfikator C1.pdf
PZ_2017_1_80_załącznik nr 2_Wniosek o wydanie identyfikatora C1.pdf

PIP bez zapowiedzi o kontroli od 1 stycznia 2017 z nowymi uprawieniami

Nowelizacja ustawy o minimalnym wynagrodzeniu rozszerzyła katalog zadań Państwowej Inspekcji Pracy, który od 1 stycznia 2017 r. zostanie uzupełniony o kontrolę wypłacania wynagrodzenia przysługującego z umowy zlecenia i o świadczenie usług w wysokości wynikającej z minimalnej stawki godzinowej. W konsekwencji poszerzono  grupę podmiotów podlegających kontroli PIP o przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne, na rzecz których w ramach prowadzonej przez te podmioty działalności jest wykonywane zlecenie lub są świadczone usługi. Ponadto zgodnie z art. 24 znowelizowanej ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy inspektorzy pracy są uprawnieni do przeprowadzania, bez uprzedzenia i o każdej porze dnia i nocy, kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności stanu bezpieczeństwa i higieny pracy , kontroli przestrzegania przepisów dotyczących legalności zatrudnienia oraz kontroli wypłacania wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej, zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. W roku 2017 minimalna stawka godzinowa została ustalona na poziomie 13 złotych. Inspektorzy będą również sprawdzać umowy o dzieło czy nie są one przypadkiem umowami zlecenia czy umowami o świadczenie usług. Przedsiębiorca lub działający w jego imieniu, który wypłaci przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi wynagrodzenie za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług w wysokości niższej niż obowiązująca wysokość minimalnej stawki godzinowej będzie podlegał karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł. Rozszerzono również wykroczenia zawarte w przepisach ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia w których oskarżycielem publicznym jest inspektor pracy. Od 1 stycznia 2017 r istnieje również konieczność ewidencjonowania liczby godzin poświęconych na wykonanie zlecenia lub świadczenie usług. Art. 8 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu stanowi, że taka ewidencja będzie mogła być prowadzona w formie papierowej, elektronicznej lub dokumentowej.

oprac. lzmpd

Ograniczenia w ruchu pojazdów ciężarowych w Lublinie od dnia 1 stycznia 2017

Z dniem 1 stycznia 2017 r. na terenie miasta Lublina wprowadzony został całodobowy zakaz ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 ton. Zakaz nie dotyczy autobusów. Pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 ton, realizujące zlecenia docelowe na terenie miasta Lublin, są uprawnione do wjazdu poza znaki zakazu wyłącznie na podstawie zezwoleń (identyfikatorów C1) wydawanych przez Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie. Identyfikator wydawany na okres 24 miesięcy umieszcza się w widocznym miejscu za przednią szybą pojazdu ciężarowego, w lewym dolnym rogu. Wydanie zezwolenia (identyfikatora C1) jest bezpłatne. Niestosowanie się do zakazu, tj. znaku B-5 skutkuje sankcją w wysokości 500 zł w formie mandatu karnego do której przypisano 2 punkty karne.

Poniżej treść zarządzenia oraz wniosek o wydanie identyfikatora.

PZ_2016_12_85.pdf – zarządzenie Prezydenta Miasta Lublin
PZ_2016_12_85_załącznik_Regulamin wydawania zezwoleń na wjazd w strefę ograniczeń w ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 ton na terenie miasta Lublin.pdf
PZ_2016_12_85_załącznik nr 1 do Regulaminu_Identyfikator.pdf
PZ_2016_12_85_załącznik nr 2 do Regulaminu_Wniosek o wydanie identyfikatora C1.pdf
PZ_2016_12_85_załącznik nr 3 do Regulaminu_Oświadczenie.pdf

(oprac. lzmpd)

Spotkanie z Członkami Zrzeszenia

logo lzmpd

W dniu 20 grudnia br. w siedzibie LZMPD w Lublinie odbyło się spotkanie z Członkami Lubelskiego Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych na którym przedstawiono propozycje zmian legislacyjnych w toku prac Forum Transportu Drogowego oraz Rady Społeczno – Konsultacyjnej.  Ponadto omówiono zmiany w przepisach ustawy o transporcie drogowym, systemie monitorowania przewozu drogowego oraz stosowaniu lokalizatorów.
(oprac. lzmpd)

logo lzmpd

Zezwolenia rosyjskie do 31 stycznia 2017 r.

Polsko-Rosyjska Komisja Mieszana ds. międzynarodowych przewozów drogowych, obradująca w dniach 8-9 listopada w Krakowie, ustaliła wielkość kontyngentu zezwoleń dla obu stron na rok 2017 r. na poziomie 190 tysięcy. Polska otrzyma 142 tys. zezwoleń na przewozy dwustronne i tranzytowe oraz 48 tys. zezwoleń na przewozy do i z krajów trzecich.
Ponadto dokonano zmiany ustaleń z poprzedniego posiedzenia – obie strony ustaliły, że zezwolenia na rok 2016 są ważne do 31 stycznia 2017 roku.

Najnowsze aktualności

Polecamy:

zmpl lotos