tel./fax: (0-81) 532-77-79
DLA PRZEWOŹNIKA

Category Archives: Dla przewoźnika

UMCS stawia na transport

Miło nam Państwa poinformować, że we współpracy LZMPD z Wydziałem Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Polską Izbą Cła, Logistyki i Spedycji (PICLiS) oraz Raben Logistics Polska zapraszamy do udziału w studiach podyplomowych z zakresu zarządzania Transportem, Spedycją i Logistyką. To szansa aby m.in. zostać agentem celnym oraz zarządzać transportem zarówno przy przewozie osób jak i ładunków.

Zajęcia prowadzić będą przedstawiciele nauki, praktycy biznesu zarządzający łańcuchami dostaw, pracownicy Ministerstwa Finansów, organów celno-skarbowych oraz menadżerowie firm stosujących w praktyce nowoczesne rozwiązania w zakresie Transportu, Spedycji i Logistyki.

Studia przeznaczone są dla: absolwentów studiów wyższych, osób zainteresowanych podjęciem pracy w branży TSL, absolwentów kierunku logistyki, pracowników przedsiębiorstw obsługi międzynarodowych łańcuchów dostaw, menadżerów transportu, spedytorów i operatorów usług logistycznych pragnących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe i uzyskać możliwość wpisu na listę Agentów Celnych oraz zwolnienia z egzaminu na Certyfikat Kompetencji Zawodowej zgodnie z treścią art. 38a ust. 1 ustawy o transporcie drogowym.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi założeniami i programem studiów na stronie uczelni. https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,54,umcs-studia-podyplomowe,73783.chtm

(źródło: UMCS, opr. własne)

BTM GITD – zdolność finansowa przez cały okres posiadania licencji

Informujemy, że zgodnie z art. 7 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylającego dyrektywę Rady 96/26/WE w celu spełnienia wymogu zdolności finansowej określonego w art. 3 ust. 1 lit. c) rozporządzenia przedsiębiorca musi być w stanie w każdym momencie roku finansowego spełnić swoje zobowiązania finansowe.

W tym celu przedsiębiorca wykazuje na podstawie poświadczonych przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę rocznych sprawozdań finansowych, że co roku dysponuje kapitałem i rezerwami o wartości co najmniej równej 9000 EUR w przypadku wykorzystywania tylko jednego pojazdu i 5000 EUR na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd.

Zgodnie z art. 7 ust. 2 w drodze odstępstwa właściwy organ może zgodzić się lub wymagać, aby przedsiębiorca wykazał swoją zdolność finansową za pomocą poświadczenia, takiego jak gwarancja bankowa lub ubezpieczenie, w tym ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej z jednego lub kilku banków lub innych instytucji finansowych, w tym przedsiębiorstw ubezpieczeniowych, składających solidarną gwarancję za przedsiębiorstwo na kwoty określone powyżej.

Od dnia 18 lutego 2019 r. do każdej polisy ubezpieczeniowej składanej do organu należy dołączyć Ogólne Warunki Ubezpieczenia – te dwa dokumenty łącznie pozwalają ocenić prawidłowość przedłożonego zabezpieczenia.

W razie niezłożenia OWU, przedsiębiorca zostanie wezwany do uzupełnienia braku formalnego podania na podstawie art. 64 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego i do czasu dostarczenia tego dokumentu wniosek będzie niekompletny.

Informujemy, że stosowne ubezpieczenie zdolności finansowej przewoźnika drogowego możecie Państwo uzyskać w Lubelskim Zrzeszeniu Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Lublinie.                                                               Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: (81) 532-77-79, 506 506 459

(źródło: GITD)

Węgry – obowiązek posiadania zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu

Informujemy,  że służby węgierskie wprowadzają zapisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/47/UE  z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie drogowej kontroli technicznej dotyczącej zdatności do ruchu drogowego pojazdów użytkowych.  Stosownie do brzmienia art. 7 dyrektywy państwa członkowskie UE mogą wymagać przechowywania w pojeździe dokumentacji oraz udostępniania jej na żądanie służb kontrolnych przez przedsiębiorcę i kierowcę pojazdu. W związku z powyższym wymagane jest wyposażenie pojazdów w zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu wydane przez uprawnionego diagnostę.

Poniżej załączamy pismo Ministerstwa Infrastruktury w sprawie wymaganych dokumentów.

pismo MI w sprawie

(źródło: ZMPD)

Lepszy nadzór nad rynkiem przewozów drogowych – nowelizacja ustawy o transporcie drogowym 2018

Projekt nowelizacji wprowadza lepszy nadzór nad rynkiem usług przewozowych w Polsce. Eliminuje również nieuczciwą konkurencję między przewoźnikami oraz zapewnia większą ochronę rynku wewnętrznego przed nieuczciwą konkurencją ze strony przewoźników spoza Unii Europejskiej – tak brzmi uzasadnienie do przyjętego w dniu 13 marca 2018 r projektu ustawy zmianach w transporcie drogowym.

Ustawa doprecyzowuje obowiązujące przepisy dotyczące kontroli przestrzegania obowiązków i warunków przewozu drogowego. Propozycje MI dostosowują polskie prawo do rozwiązań obowiązujących w UE. Zmiany które szczególnie interesują przewoźników drogowych to zwiększenie kwoty kary administracyjnej z 10 tys na 15 tys. złotych nakładanej w toku kontroli drogowej oraz wzrośnie maksymalna wysokość kary dla osoby zarządzającej transportem z 2 000 zł do 5000 zł.

projekt UTD 2018 

nowy tarfikator UTD 2018


Nowelizacja dokonuje kategoryzacji tzw. poważnych naruszeń obowiązków i warunków przewozu drogowego: najpoważniejsze naruszenia – NN, bardzo poważne naruszenia – BPN i poważne naruszenia – PN. Pozwoli to na zautomatyzowanie wymiany informacji między Polską a pozostałymi państwami członkowskimi UE, jeśli chodzi o poważne naruszenia przepisów unijnych (i ich kwalifikację), które mogą prowadzić do utraty dobrej reputacji przez przewoźnika drogowego. Wymóg dobrej reputacji jest niezbędny do wykonywania zawodu przewoźnika drogowego. Nowe rozwiązania zakładają, że poważne naruszenie, bardzo poważne naruszenie lub najpoważniejsze naruszenie może być popełnione nie tylko przez przewoźnika drogowego i zarządzającego transportem, ale również przez kierowcę.  Wszczęcie postępowania w sprawie spełnienia wymogu dobrej reputacji uzależnione będzie od częstotliwości występowania naruszeń.

Projekt przewiduje ponadto, że w przypadku wykonywania operacji transportu intermodalnego (przewóz ładunków wykorzystujący więcej niż jeden rodzaj transportu) wysyłający będzie musiał sporządzić i przekazać przewoźnikowi drogowemu deklarację, w której prawidłowo określona zostanie masa kontenera lub nadwozia wymiennego. Przewoźnik drogowy będzie musiał okazać taką deklarację na żądanie uprawnionego organu kontroli (np. Inspekcji Transportu Drogowego).

Nowe przepisy wejdą w życie 1 czerwca 2018 r.,  z  wyjątkiem  niektórych  przepisów,  które  zaczną  obowiązywać  po  trzech miesiącach od ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw.

źródło: MIiB

Zmiany w wydawaniu świadectw kierowcy przez GITD

Informujemy, że od dnia 1 marca 2018 roku Biuro ds. Transportu Międzynarodowego będzie wydawało świadectwa kierowcy tylko na podstawie dokumentów (lub ich kopii) sporządzonych przez właściwe w tym zakresie podmioty, a dotyczyć to będzie:- świadectwa kwalifikacji zawodowej kierowcy oraz

– orzeczenia lekarskiego i psychologicznego, potwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku.

Do wniosku o wydanie świadectwa kierowcy dołącza się:

1) kopię licencji wspólnotowej;

2) zaświadczenie o zatrudnieniu kierowcy oraz spełnieniu przez kierowcę wymagań,
o których mowa w art. 39a u.t.d. (przepis ten określa warunki dla zatrudnienia, wszystkie muszą być spełnione, aby do zatrudnienia doszło i aby można było wystawić przedmiotowe zaświadczenie);

3) kserokopię dokumentu tożsamości;

4) kserokopię prawa jazdy;

5) kserokopię dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie społeczne kierowcy.

Pkt 7 Preambuły do Dyrektywy nr 2003/59/WE już na samym jej początku wskazuje, że dowód uzyskania przez kierowcę kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego powinny stanowić odpowiednie świadectwa kompetencji (kwalifikacji) zawodowej wydawane przez podmioty uprawnione przez kompetentne władze państw członkowskich. 

Na mocy przepisów art. 39c ust. 1 i art. 39e ust. 1 u.t.d., w przypadku Polski, podmiotami tymi są odpowiednio wojewodowie albo inne osoby upoważnione (kwalifikacja wstępna) oraz kierownicy ośrodków szkolenia (szkolenia okresowe).

Kierowca będący obywatelem państwa trzeciego może uzyskać kwalifikację wstępną lub odbyć szkolenie okresowe w innym, dowolnym państwie członkowskim UE, którego kompetentne władze zobowiązane są wystawić świadectwo kwalifikacji zawodowej.

Ponadto ustawodawca polski wymaga uzyskania przez kierowcę zatrudnianego przez przedsiębiorcę mającego siedzibę na terytorium RP odpowiednich zaświadczeń (orzeczeń) od uprawnionych lekarzy, o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy. O tym kto (jaki lekarz) jest uprawniony do wystawienia tego rodzaju dokumentów oraz o ich wzorach decydują odrębne przepisy krajowe.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z art. 6 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) z dnia 21 października 2009r. nr 1072/2009 dotyczącego wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych (Dz. U. L 300 z 14 listopada 2009 r., str. 72-87) właściwe organy państwa członkowskiego siedziby przewoźnika regularnie sprawdzają, przez prowadzenie corocznych kontroli obejmujących co najmniej 20 % ważnych świadectw kierowców wydanych w tym państwie członkowskim, czy nadal są spełniane warunki, o  których mowa w  art.  5 ust.  1 i  na których podstawie zostało wydane świadectwo dla kierowcy.

GITD informuję, że w toku realizowania kontroli świadectw kierowców wykryło bardzo wiele przypadków nieprawidłowości w zakresie spełniania wymagań, o których mowa w art. 39a u.t.d. GITD uzyskało również wiele informacji o uchybieniach w tym zakresie od właściwych WITD  i innych służb kontrolnych. Z tego względu zmiana praktyki GITD przy rozpatrywaniu wniosków o wydanie świadectwa kierowcy jest konieczna dla zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Przypominamy, że na podstawie art. 32f u.t.d. w przypadku niewłaściwego wykorzystywania przez przedsiębiorcę świadectwa kierowcy polegającego na:

1)  niespełnianiu warunków stanowiących podstawę wydania świadectwa kierowcy lub

2)  podaniu nieprawidłowych informacji we wniosku o wydanie świadectwa kierowcy

– Główny Inspektor Transportu Drogowego cofa świadectwo kierowcy i zawiesza wydawanie nowych świadectw kierowcy przez okres roku.

źródło: GITD BTM

Dla przewoźnika

Polecamy: