Lubelskie Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych zostało wpisane do rejestru stowarzyszeń w maju 1996r. Prężną działalność rozpoczęliśmy w miesiącu wrześniu 1998r., wraz z upoważnieniem wydanym przez Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej do wydawania zezwoleń zagranicznych na przewozy międzynarodowe oraz kart opłat drogowych.

Do najistotniejszych zadań wynikających z naszej działalności statutowej należy:

Celem działalności Zrzeszenia jest:

 • udzielanie pomocy i informacji zrzeszonym członkom w sprawach związanych z prowadzeniem międzynarodowego transportu drogowego oraz wykonywaniem międzynarodowego przewozu drogowego osób i ładunków oraz współpraca W tej dziedzinie z właściwymi organami państwowymi i zainteresowanymi organizacjami,
 • popieranie i reprezentowanie interesów członków wobec organów oraz organizacji krajowych i międzynarodowych,
 • wykonywanie funkcji zleconych przez organy administracji państwowej lub zarządzania gospodarczego.

Dla realizowania swych celów i zadań – Zrzeszenie w zakresie dotyczącym międzynarodowego transportu drogowego:

 1. udziela członkom oraz zainteresowanym organom i organizacjom informacji i opinii dotyczących transportu,
 2. informuje swych członków o obowiązujących przepisach, zwyczajach, stosowanej praktyce działania i sytuacji w międzynarodowym transporcie drogowym,
 3. czuwa nad przestrzeganiem przez swych członków obowiązujących przepisów przewozowych, podatkowych, celnych i innych,
 4. współpracuje w przygotowaniu krajowych i międzynarodowych przepisów dotyczących międzynarodowego transportu drogowego oraz występuje w rym zakresie,
 5. udziela pomocy swoim członkom w uzyskaniu innych dokumentów niezbędnych dla wykonywania tych przewozów,
 6. uczestniczy w postępowaniu wyjaśniającym dotyczącym nieprawidłowego użycia dokumentów związanych z wykonywaniem międzynarodowego przewozu drogowego,
 7. wykonuje dotyczące Zrzeszenia czynności wynikające z przepisów prawnych oraz przewidziane w porozumieniach i umowach międzynarodowych,
 8. opracowuje problemy i popularyzuje osiągnięcia oraz nowoczesne normy i metody pracy międzynarodowego transportu drogowego,
 9. dysponuje własnymi środkami dewizowymi,
 10. organizuje i prowadzi działalność szkoleniową przewoźników., kierowców i innych grup zawodowych.