STOWARZYSZENIA. POD NAZWĄ „LUBELSKIE ZRZESZENIE MIĘDZYNARODOWYCH PRZEWOŹNIKÓW DROGOWYCH W LUBLINIE”

I. NAZWA, CHARAKTER PRAWNY, SIEDZIBA I TEREN DZIAŁANIA

§1.

Stowarzyszenie nosi nazwę „Lubelskie Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych” zwane w dalszych postanowieniach Statutu „Zrzeszeniem”.

§2.

Zrzeszenie jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§3.

Terenem działania Zrzeszenia jest obszar Rzeczypospolitej, zagranica a siedzibą władz miasto Lublin.

§4.

Zrzeszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

§5.

Zrzeszenie używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku:

„Lubelskie Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych” i z napisem pośrodku „LZMPD w Lublinie” oraz pieczęci podłużnej o treści „Lubelskie Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźnikow Drogowych w Lublinie”.

II. CELE I ZADANIA ZRZESZENIA

§6.

1.Celem działalności Zrzeszenia jest:

 • udzielanie pomocy i informacji Zrzeszonym członkom w sprawach związanych z prowadzeniem międzynarodowgo transportu drogowego oraz wykonywaniem międzynarodowego przewozu drogowego osób i ładunków oraz współpraca w tej dziedzinie z właściwymi organami państwowymi i zainteresowanymi organizacjami,
 • popieranie i reprezentowanie interesów członków wobec organów oraz organizacji krajowych i międzynarodowych,
 • wykonywanie funkcji zleconych przez organy administracji państwowej lub zarządzania gospodarczego.
 1. Dla realizowania swych celów i zadań – Zrzeszenie w zakresie dotyczącym międzynarodowego transportu drogowego:
 • udziela członkom oraz zainteresowanym organom i organizacjom informacji i opini dotyczących transportu,
 • informuje swych Członków o obowiązujących przepisach, zwyczajach, stosowanej praktyce działania i sytuacji w międzynarodowym transporcie drogowym,
 • czuwa nad przestrzeganiem przez swych członków obowiązujących przepisów przewozowych, podatkowych, celnych i innych,
 • współpracuje w przygotowaniu krajowych i międzynarodowych przepisów dotyczących międzynarodowego transportu drogowego oraz występuje w tym zakresie,
 • udziela pomocy swoim członkom w uzyskaniu innych dokumentów niezbędnych dla wykonywania tych przewozów,
 • uczestniczy w postępowaniu wyjaśniającym, dotyczącym nieprawidłowego użycia dokumentów związanych z wykonywaniem międzynarodowego przewozu drogowego,
 • wykonuje dotyczące Zrzeszenia czynności wynikające z przepisów prawnych oraz przewidziane w porozumieniach i umowach międzynarodowych,
 • opracowuje problemy i popularyzuje osiągnięcia oraz nowoczesne formy i metody pracy międzynarodowego transportu drogowego,
 • dysponuje własnymi środkami dewizowymi,
 • organizuje i prowadzi działalność szkoleniową przewoźników, kierowców i innych grup zawodowych.
 1. Czynności wynikające z zadań określonych w $ 6 ust.2 wykonuje Biuro Zrzeszenia.

III. CZŁONKOWIE ZRZESZENIA I ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§7.

 1. Członkami Zrzeszenia mogą być obywatele Rzeczypospolitej Polski mający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawieni praw publicznych.
 2. Członkami Zrzeszenja mogą być również osoby fizyczne będące obywatelami innych państw realizujący cele statutowe Zrzeszenia.
 3. Członków przyjmuje Zarząd Zrzeszenia na ich pisemny wniosek złożony w Biurze Zrzeszenia.
 4. Kryteńa szczegółowe dotyczące przyjęć członków określi Zgromadzenie ogólne w regulaminie Zarządu.

§8.

Członkowie Zrzeszenia mają prawo do:

 • czynnego i biernego prawa wyborczego oraz obowiązek regularnego opłacania składek członkowskich w wysokości i trybie ustalonym przez Zgromadzenie Ogólne Członków Zrzeszenia,
 • brania udziału w Zgromadzeniu Ogólnym,
 • występowania wobec organów Zrzeszenia z inicjatywami dotyczącymi działalności statutowej Zrzeszenia,
 • korzystanie na równych prawach z uprawnień jakie daje przynależność do Zrzeszenia.

§9.

Członkowie Zrzeszenia obowiązani są:

 • przestrzegać postanowień statutu Zrzeszenia i przyjętych regulaminów,
 • popierać cele Zrzeszenia i czynnie uczestniczyć w ich realizacji,
 • wypełniać przyjęte na siebie obowiązki członka Zrzeszenia, a w szczególności przestrzegać stosowania międzynarodowych przepisów przewozowych, celnych, podatkowych i innych obowiązujących w międzynarodowym transporcie drogowym,
 • regularnie opłacać składki członkowskie.

§10.

Członkowstwo ustaje wskutek:

 • wystąpienia ze Zrzeszenia, zgłoszonego na piśmie Zarządowi,
 • wykluczenie ze Zrzeszenia na mocy uchwały Zgromadzenia Ogólnego Członków,
 • śmierci członka Zrzeszenia.

§11.

Wykluczenie członka ze Zrzeszenia może nastąpić na skutek:

 • nieprzestrzegania międzynarodowych przepisów przewozowych, celnych, podatkowych i innych, obowiązujących w międzynarodowym transporcie drogowym,
 • niepłacenia składek członkowskich w obowiązującej wysokości przez okres dłuższy niż 4 miesiące, po zakończeniu roku kalendarzowego,
 • utracenie warunków wymaganych dla przyjęcia członka Zrzeszenia, określonych w §7 ust. 1 Statutu,
 • działalności na szkodę Zrzeszenia lub jego członków.

§12.

 1. Członkiem wspierającym Zrzeszenia może być osoba prawna,
 2. Członek wspierający nie ma czynnego ani biernego prawa wyborczego,
 3. Członek wspierający ma prawo uczestniczyć w Zgromadzeniu Ogólnym z głosem doradczym bez, prawa udziału w głosowaniu,
 4. Członek wspierający ma obowiązek terminowego wywiązania się ze świadczeń, do których zobowiązał się wobec Zrzeszenia,

8.Wykluczenie członka wspierającego może nastąpić w przypadku niewywiązania się z przyjetych na siebie obowiązków oraz nieprzestrzegania postanowień Statutu i regulaminu Zrzeszenia.

IV. ORGANY WŁADZY ZRZESZENIA

§13.

 1. Organami władzy Zrzeszenia są:
 • Zgromadzenie Ogólne Członków,
 • Zarząd,
 • Komisja Rewizyjna.
 1. Zarząd i Komisja Rewizyjna powoływane są w drodze wyborów, w sposób zapewniający należytą i proporcjonalną reprezentację członków w tych organach,
 2. Kadencja organów Zrzeszenia trwa 4 lata.

§14.

 1. Pełnienie funkcji w organach Zrzeszenia jest honorowe z wyjątkiem stale urzędującego Członka Zarządu.
 2. Członkowie Zarządu za wykonywane funkcje mogą otrzymać nagrody.
 3. Dla realizacji celów statutowych 'Zarząd może zatrudnić pracowników.

§15.

A. ZGROMADZENIE OGÓLNE CZŁONKÓW

 1. Zgromadzenie Ogólne Członków jest organem stanowiącym Zrzeszenie.
 2. Do kompetencji Zgromadzenia Ogólnego Członków należy w szczególności:
 • wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 • uchwalenie kierunków działania i rocznych preliminarzy budżetowych Zrzeszenia,
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań wybieralnych organów Zrzeszenia, w tym ogólnych i finansowych Zarządu,
 • udzielenie absolutorium Zarządowi,
 • ustalenie wysokości składek członkowskich oraz opłat za czynności wykonywane przez Zrzeszenie,
 • podejmowanie uchwał w sprawie zmian Statutu,
 • podejmowanie uchwał w sprawie nabywania i zbywania majątku trwałego Zrzeszenia, w zakresie przekraczającym zwykłe zarządzanie tym majątkiem,
 • zatwierdzanie struktury organizacyjnej Zrzeszenia oraz regulaminów organów Zrzeszenia,
 • podejmowanie uchwał w sprawie wykluczania członków Zrzeszenia,
 • rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu roztrzygających spory miedzy członkami, składanych przez członków strony sporu; na najbliższym Zgromadzeniu Ogólnym.
 • podjecie uchwały o rozwiązaniu Zrzeszenia.

§16.

 1. Zgromadzenie Ogólne Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne:
 • Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Członków zwoływane jest przez Zarząd, co najmniej raz w roku.
 • Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne Członków zwoływane jest na żądanie 1/3 członków.
 • O terminie Zgromadzenia Ogólnego Członków, jego miejscu i porządku obrad powiadamia się członków Zrzeszenia listami poleconymi co najmniej na dwa tygodnie przed tym terminem. W powiadomieniu podaje się również drugi termin Zgromadzenia.
 • Przewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego wybiera Zgromadzenie.

§17.

 1. Uchwały Zgromadzenia Ogólnego są prawomocne, o ile liczba obecnych przekracza połowę ogólnej ilości członków.

??? Uchwały zapadają zwykle większością głosów, o ile poszczególne przepisy Statutu nie stanowią inaczej.

 1. Każdy członek ma jeden głos. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego.
 2. Głosowanie odbywa się jawnie. Przewodniczący zarządza tajność głosowania na żądanie 1/3 obecnych członków Zrzeszenia.
 3. Uchwały Zgromadzenia Ogólnego zwołanego w drugim terminie są ważne niezależnie od ilości członków obecnych.

§18.

Rada Zrzeszenia działa w oparciu o własny Regulamin zatwierdzony przez Zgromadzenie Ogólne.

B. ZARZĄD

§19.

 1. Zarząd jest organem zarządzającym Zrzeszenia.
 2. Do obowiązków Zarządu należy w szczególności:
 • reprezentowanie Zrzeszenia na zewnątrz, w kraju i za granicą,
 • zarządzanie majątkiem Zrzeszenia,
 • przedkładanie Zgromadzeniu Ogólnemu rocznych preliminarzy budżetowych oraz wniosków dotyczących kierunków działalności Zrzeszenia,
 • składanie Zgromadzeniu Ogólnemu Członków sprawozdań ogólnych i finansowych z działalności Zrzeszenia,
 • ustalenie preliminarzy wydatków dewizowych Zrzeszenia,
 • prowadzenie polityki rozwoju i działalności Zrzeszenia,
 • opracowanie problemów, wniosków i postulatów dotyczących międzynarodowych przewozów drogowych,
 • uczestniczenie w prowadzeniu, rozpatrywaniu i negocjowaniu spraw międzynarodowego transportu drogowego,
 • rozstrzyganie sporów między członkami.
 1. Zarząd swoje funkcje kierowania Zrzeszeniem wykonuje przy pomocy biura Zrzeszenia nadzorowanego przez członka Zarządu, który może pełnić funkcję Dyrektora Biura.

§20.

 1. Zarząd Zrzeszenia składa się z pięciu członków wybieranych przez Zgromadzenie Ogólne Członków.
 2. Zarząd Zrzeszenia na pierwszym swym posiedzeniu wybiera spośród członków: Prezesa, Zastępcę Prezesa, Sekretarza i Skarbnika, oraz spośród członków Dyrektora Biura.
 3. Posiedzenie zarządu odbywa się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał.
 4. Posiedzenie Zarządu jest prawomocne do podjęcia uchwał przy obecności co najmniej 3 członków. Uchwały zapadają większością głosów. W razie równości głosów, decyduje głos Przewodniczące­go posiedzenia.
 5. Posiedzenie Zarządu zwołuje jego Prezes, w miarę potrzeb lub na żądanie każdego członka Zarządu.
 6. W posiedzeniu Zarządu może, z głosem doradczym. brać udział Przewodniczący Rady Komisji Rewizyjnej.

§21.

Zarząd może powoływać komisję do opracowania specjalnych zagadnień lub wykonywania specjalnych zadań w zakresie celów Zrzeszenia.

C. KOMISJA REWIZYJNA

§22.

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolno-rewizyjnym Zrzeszenia.
 2. Do obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:
 • kontrola całokształtu działalności finansowo-gospodarczej Zrzeszenia, raz do roku, pod względem celowości, gospodarczości i rzetelności wydatków,
 • występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjąśnień,
 • składanie Zgromadzeniu Ogólnemu Członków sprawozdania z działalności Komisji.
 • 23. 1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybieranych przez Zgromadzenie Ogólne. Komisja Rewizyjna na pierwszym swym posiedzeniu wybiera Przewodniczącego oraz określa funkcję członków Komisji. 2. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej jest prawomocne przy obecności dwóch osób. 3. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej zwołuje jej Przewodniczący w miarę potrzeb lub na żądanie każdego członka Komisji Rewizyjnej.

§24.

Na fundusze Zrzeszenia składają się:

 • Składki członkowskie,
 • opłaty za czynności na rzecz członków Zrzeszenia,
 • opłaty za czynności na rzecz przewoźników zagranicmych oraz przewoźników nie będących członkami Zrzeszenia,
 • inne wpływy osiągnięte z działalności statutowej.

§25.

 1. Dla ważności oświadczeń dotyczących funduszy Zrzeszenia w granicach określonych przez zatwierdzony preliminarz budżetowy, wymagany jest podpis osoby kierującej biurem oraz osoby kierującej księgowością Zrzeszenia.
 2. Dla ważności oświadczeń dotyczących innych spraw majątkowych Zrzeszenia wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu, w tym skarbnika.

§26.

Wszelkie postanowienia władz Zrzeszenia zmierzające do uszczuplenia jego majątku, wymagają zgody Zgromadzenia Ogólnego Członków i władzy rejestracyjnej.

VI. ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE ZRZESZENIA

§27.

Uchwałę w przedmiocie zmiany Statutu podejmuje Zgromadzenie Ogólne Członków większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§28.

Uchwałę o rozwiązaniu się Zrzeszenia podejmuje, specjalnie w tym celu zwołane, Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne Członków większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do glosowania.

§29.

W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu się Zrzeszenia, Zgromadzenie Ogólne podejmuje uchwałę o przekazaniu majątku Zrzeszenia oraz powołaniu komisji likwidacyjnej w składzie pięciu osób.